Boekhandel Raaklijn - 8000 Brugge

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

De Algemene Verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen enerzijds Raaklijn bv, Kuipersstraat 1 8000 Brugge BE 0415.672.714 en anderzijds de koper die de artikelen bestelt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bestellen van producten op de website www.raaklijn.be.

ARTIKEL 1 - TOEPASSING

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden. Voordat de overeenkomst op de website wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant elektronisch beschikbaar gesteld. De klant dient deze expliciet goed te keuren vooraleer hij kan overgaan tot bestelling van de goederen. De overeenkomst is pas definitief wanneer de klant een mail ontvangt met de bevestiging van een geslaagde bestelling. Boekhandel Raaklijn behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde van vooruitbetaling in de winkel. Desgevallend wordt de koper hiervan verwittigd.

ARTIKEL 2 - GOEDEREN

De boeken op onze website worden automatisch ingelezen. Ook boeken die niet meer verkrijgbaar zijn worden getoond - met de vermelding dat ze niet of tijdelijk niet verkrijgbaar zijn - zodat u op de hoogte bent. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten sluipen. Wij kunnen daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld, wel corrigeren wij die van zodra we ervan op de hoogte zijn.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

De prijzen die vermeld worden zijn altijd BTW inclusief.De promotieprijzen gelden tot de aangegeven datum. Bestellingen dienaangaande dienen vóór het einde van die datum te zijn ontvangen. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Producten worden niet tegen een foutieve prijs geleverd.

ARTIKEL 4 – BESTELLING

Om te bestellen: 1. Zoek een boek 2. Op de pagina met de beschrijving van het boek: kies ‘Toevoegen aan winkelwagen’. 3. Herhaal stap 1 en 2 (hierboven) zo vaak als gewenst. 4. Klik op het winkelwagentje in de hoofding om uw bestelling te wijzigen of af te ronden. 5. Voor uitvoering van uw bestelling: vul uw contactgegevens in, ga akkoord met onderhavige Algemene Voorwaarden en bevestig uw bestelling. 6. U ontvangt een automatische bestelbevestiging. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zolang de voorraad strekt.

ARTIKEL 5 - LEVERING

Goederen besteld via onderhavige website kunnen uitsluitend afgehaald worden in de winkel. Van zodra (een deel van) uw bestelling leverbaar is wordt u verwittigd voor afhaling in de winkel. Levering gebeurt zo snel mogelijk, maar hangt voornamelijk af van onze toeleveranciers (uitgevers/distributeurs). Indien het product onmogelijk geleverd kan worden wordt de overeenkomst ontbonden. Desgevallend wordt de koper hiervan verwittigd. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

ARTIKEL 6 - BETALING

Boeken besteld via onderhavige website kunnen uitsluitend betaald worden in de winkel, bij afhaling. De boeken worden op uw klantenkaart geschreven.

ARTIKEL 7 - OVERMACHT

Boekhandel Raaklijn is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Boekhandel Raaklijn behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Boekhandel Raaklijn gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen Indien Boekhandel Raaklijn bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke bestelling.

ARTIKEL 8 - GESCHILLEN

In geval van geschillen is de Belgische wet van toepassing. Behoudens andersluidende wetsbepalingen zijn de Vrederechter te Brugge dan wel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd kennis te nemen van geschillen.